• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ඉන්දියන් ආධාර භාරදීමේ අවස්ථාව

aidවිපතට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් ඉන්දියානු රජයෙන් ලබාදෙන ආධාර භාර ගැනීමේ අවස්ථාව

 

 

ප්‍රධානත්වය - ගරු ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මැතිතුමා, ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මැතිතුමා, ගරු ඉන්දියනු මහ කොමසාරිස්තුමා


දිනය 2017.06.01


වේ
ලාව - ප.ව 4.30


ස්ථානය  - ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo