• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය ‌‌හොරොව්පතාන ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

17B page 001

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - රත්නපුරය දිස්ත්‍රික්කය පැල්මඩුල්ල ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය කල්මුනේ ඡන්ද බල ප්‍රදේශය13C 1 page 001

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය බද්දේගම ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - මාතර දිස්ත්‍රික්කය-දෙනියාය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ගලගෙදර ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

2019 ජනාධිපතිවරණය- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය -අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය කැකිරාව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය කල්කුඩා ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - ‌‌මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය වැල්ලවාය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

 2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය-මැදිරිගිරිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

 

polonnaruwa madirigiriya 1

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය ඇහැළියගොඩ ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo