• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය මැදවච්චිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - රත්නපුර ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

 

Rathnapura Rathnapura 1

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය-‌ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය ‌මින්නේරිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය-‌ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය ‌මින්නේරිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය හඟුරන්කෙත ඡන්ද බල ප්‍රදේශය06C page 001

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රථිපලය - හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය- බෙලි අත්ත ඡන්ද බල ප්‍රෙද්ශය

 

hambanthota beliathta 1

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය- ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ‌හිනිදුම ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මීගමුව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - මාතර දිස්ත්‍රික්කකයේ වැලිගම ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo