• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය- ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය සේරුවිල ජන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - මාතර දිස්ත්‍රික්කය - කඹුරුපිටිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය08D page 001

ජනාධිපතිවරණය- 2019- -නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය- ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ‌බලපිටිය ජන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ වව්නියාව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රථිපලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය-රත්ගම ඡන්ද බල ප්‍රෙද්ශය

Galle Rathgama 1

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය - මුත්තූර් ඡන්ද බල ප්‍රදේශය14C page 001

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද  ප්‍රතිඵලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කකයේ අක්මීමන ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - මාතර දිස්ත්‍රික්කකයේ අකුරැස්ස ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.