• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය- යාපනය දිස්ත්‍රික්කය ‌කෝපායි ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - යාපනය දිස්ත්‍රික්කය -වඩුක්කොඩෙයි ඡන්ද බල ප්‍රදේශය10B page 001

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කන්කසන්තුරෙයි බල ප්‍රදේශය

 

10C page 001

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - ගාල්ල‌ ‌ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

07H page 001

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - යාපනය දිස්ත්‍රික්කය ‌පේදුරුතුඩුව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය10G page 001

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - හබරාදූව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය07J page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo