• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අයඳුම්පත් භාගත කිරීම්

ෙවබ් ලේඛක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම

download pdf hi
තාක්ෂණ සහායක තනතුර සඳහා සීමිත පදනමින් බඳවාගැනීම download pdf hi
තාක්ෂණ සහායක තනතුර සඳහා බඳවාගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය download pdf hi
තාක්ෂණ නිලධාරි (ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය download pdf hi
කලමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණය අයත් අලෙවි සහකාර (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම download pdf hi

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.