• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය -ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය-මිණුවන්ගොඩ  ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - කුරුණැගල දිස්ත්‍රික්කය- ගල්ගමුව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය- ‌පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය ‌‌පොලොන්නරුව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - මාතර දිස්ත්‍රික්කය - කඹුරුපිටිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය08D page 001

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය- මාතර දිස්ත්‍රික්කය ‌දෙවි නුවර ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo